เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก
ประกาศทั่วไป
เกี่ยวกับเรา
ประวัติการแพทย์แผนไทย
เปิดสอนหลักสูตร
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 12 วันอาทิตย์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 12 วันพฤหัสบดี
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 14 วันศุกร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 1 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 14 วันอาทิตย์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 11 วันศุกร์
ผลสอบเวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 11 วันเสาร์
ผลสอบผดุงครรภ์ไทยปี 1 เทอม 1 รุ่น 8 ปี 61 วันเสาร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 13 วันเสาร์
ผลสอบเภสัชกรรมไทยปี 2 เทอม 2 ปี 60 รุ่น 13 วันอังคาร
 
               ประกาศผลการสอบเวชกรรมไทย  
          ปีที่ 3 เทอม 2 พ.ศ. 2560 รุ่น 11 วันเสาร์   
         สอบวันเสาร์ ที่ 9 ธ.ค. 60  
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล ผลสอบ
  1 น.ส. กมลทิพย์ ตั้งศิริจิตร ผ่าน
  2 น.ส. กันยารัตน์  ฉายแสง ผ่าน
  3 น.ส. กัญรดา  ติรกาญจนกุล ผ่าน
  4 นาย กิตติ  ประสารทอง ผ่าน
  5 น.ส. ขวัญเรือน  แส่กระโทก ผ่าน
  6 นาง ขวัญตา  คมใสย ผ่าน
  7 นาย คมฉัตร  เจริญศักดิ์ ผ่าน
  8 นาง จงกล  กลิ่นมี ผ่าน
  9 นาง จิตราสินี  พรมโต ผ่าน
  10 นาง จิราพรรณ  ตั้งจิตรเจริญ ผ่าน
  11 น.ส. ณรดา  แก้วทรัพย์ ผ่าน
  12 น.ส. ณัฎฐิณี  ออมทรัพย์ ผ่าน
  13 น.ส. ณัฐณิชา  จิตบรรจง ผ่าน
  14 น.ส. ณิชาภัทร  ศิริวรรณ ผ่าน
  15 นาย ไตรรัตน์  ไพโรจน์นันทชัย ผ่าน
  16 นาย ธาวิน อุดมนาม ผ่าน
  17 นาย ธิติวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ ผ่าน
  18 น.ส. นริศรา  โรจนพัวพันธ์ ผ่าน
  19 นาย นิพนธ์ เอี่ยมโกสุม ผ่าน
  20 น.ส. ประภัทสรณ์  จีรบรรเจิดชัย ผ่าน
  21 นาย ประสิทธิ์ ผิวทวี ผ่าน
  22 น.ส. เพ็ญรัตน์  สุพจน์พงศ์ ผ่าน
  23 นาง    พรทิพา วงศ์จิตรบุญตา ผ่าน
  24 ดร. มานะ วงศ์จิตรบุญตา ผ่าน
  25 น.ส. รวิวรรณ  พันสนิท ผ่าน
  26 นาย ระดมศักดิ์  อุทัยชิต ผ่าน
  27 น.ส. รัฐวัลย์  เจตนาภิวัฒน์ ผ่าน
  28 นาย รัฐพงษ์    สารพจน์ ผ่าน
  29 น.ส. รุ่งนภา  ทองเนตร ผ่าน
  30 น.ส. วิลาวัลย์  จิอู๋ ผ่าน
  31 น.ส. วิกานดา  พงษ์เขียว ผ่าน
  32 น.ส. เวสารัช  เชื้อพันธ์ ผ่าน
  33 นาย ศักดิ์ชัย  ยินดีฉัตร ผ่าน
  34 นาง ศิริ  บวชสันเทียะ ผ่าน
  35 น.ส. สุดใจ  เครือวณิชธรรม ผ่าน
  36 นาย สุนทร  จันทา ผ่าน
  37 นาง สุนทรี  ถังยิ้ม ผ่าน
  38 น.ส. อมรา  โสภาศรีพันธ์ ผ่าน
  39 น.ส. อัญชลี  หงษ์โต ผ่าน
         
               รายชื่อนักศึกษาที่สอบได้คะแนนดีเยี่ยม
       เวชกรรมไทยปี 3 เทอม 2 พ.ศ. 2560  รุ่น 11 วันเสาร์ 
      สอบวันเสาร์ ที่ 9 ธ.ค. 60  
  ลำดับ     ชื่อ - สกุล  
  1 นาย ประสิทธิ์ ผิวทวี  
  2 นาง    พรทิพา วงศ์จิตรบุญตา  
  3 นาย ระดมศักดิ์  อุทัยชิต  
  4 น.ส. เวสารัช  เชื้อพันธ์  
  5 นาง ศิริ  บวชสันเทียะ  
 
       
 
  **หมายเหตุ รายชื่อเรียงตามตัวอักษร  
  น.ศ.ที่ไม่มีรายชื่อ ติดต่อขอสอบได้  
         ที่สถาบันภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย
         ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป