เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
ประวัติการแผนแพทย์ไทย
 
 
        สมัยพุทธกาล  เมื่อ 2552  ปีมาแล้ว  บรมครูชีวกโกมารภัจจ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง   จนได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้า    และเป็นแพทย์หลวงของพระเจ้าพิมพิสาร 
การแพทย์ในยุคนั้นรุ่งเรืองเรื่อยมาสู่ยุคขอม  สุโขทัย  อยุธยา  จนกระทั่ง  ในช่วงต้นและกลางรัตนโกสินทร์ 
การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเผยแพร่และมีอิทธิพลเข้ามา  การแพทย์แผนไทยจึงได้ลดความนิยมลงไปเรื่อยๆ
ต่อมามีผู้เห็นคุณค่าของ การแพทย์แผนไทย  ซึ่งเป็นมรดก - ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของประเทศไทย เกรงว่า
จะสูญหายไปจึงได้เริ่มกลับมาฟื้นฟูอีกครั้ง
 
          ในปี 2500 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช  รัชกาลที่ 9 มรดกทางการแพทย์
แผนไทยนี้สมควรได้รับการรักษาและพัฒนาให้เป็นที่ประจักษ์
           ด้วยเหตุนี้ บรรดาคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จึงได้รวบรวมเนื้อหาวิชาการด้านแพทย์แผนไทย  และจัดตั้ง
โรงเรียนภัทรเวชสยาม (การแพทย์แผนไทย)  โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดหลักสูตรการเรียน
การสอนวิชาด้านการแพทย์แผนไทยโดยมีปณิธานที่มุ่งมั่น  พัฒนา  รักษา  ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติไทย 
สืบทอดให้ลูกหลานคนไทยต่อไป