เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา(หลักสูตรระยะสั้น)
ประกาศทั่วไป
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
เปิดสอนหลักสูตร
ประวัติการแพทย์แผนไทย
วันและเวลาเปิดสอน
สมัครเรียนแพทย์แผนไทย
แผนที่
ติดต่อสอบถาม
ดูงานและฝึกงานนอกสถานที่
ศึกษาดูงานประเทศจีน
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน
ศึกษาดูงาน
ตัวยาสมุนไพร
จำหน่ายเครื่องมือผลิตยาสมุนไพร
เกี่ยวกับเรา
 
โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)
โดยการรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ
ใบอนุญาตเลขที่ 2-2/2548
 
โรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย)
 
     1.    ได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน
            ระดับดีเด่น ประจำปี 2552 
            จากสำนักงาน คณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
     2.   ได้รับการรับรองมาตรฐานทางการศึกษา และทางด้านวิชาชีพหลักสูตร
            การแพทย์แผนไทย อันได้แก่
            2.1 มาตรฐาน แหล่งฝึกปฏิบัติ
            2.2 มาตรฐาน ของอาจารย์ผู้สอน
            2.3 มาตรฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน
            2.4 มาตรฐาน ของสถานที่เรียน
            จากสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2551
 
 
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการแพทย์แผนไทย
สร้างงาน สร้างอาชึพใหม่ เปิดโลกภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
 
 
ประเภท
เภสัชกรรมไทย  เวชกรรมไทย  ผดุงครรภ์ไทย  นวดแผนไทย สปา
 
โดย
คณาจารย์ผู้ได้ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
 
เป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน
ผลิตนักศึกษาการแพทย์แผนไทย  ให้มีความรู้ความชำนาญในสาขาแต่ละวิชา
 
ปรัชญา
 
สุจริต  มุ่งมั่น  พัฒนาภูมิปัญญาไทยเพื่อนคุณภาพชิวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
 
ทำไม ต้องเรียนการแพทย์แผนไทย
 
          การแพทย์แผนไทยเกิดจากการสะสม และประมวลความรู้ที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อสนับสนุนและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณภาพชิวิตที่ดี โดยเน้นการป้องกันการเกิดโรค การ
รักษาโรค โดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ เชื่อมโยงเป็นองค์กรอย่างสมบูรณ์
 
      แพทย์แผนไทยทำให้เรารู้จักตนเองและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา เพราะเหตุแห่งความเสื่อมและความแข็งแรงของร่างกายมาจากตัวเราเองและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เรื่องใกล้ตัวมักเป็นสิ่งที่เรามองข้ามอยู่เสมอ
 
ท่านรู้หรือไม่ว่า   ร่างกายของท่านมีธาตุอะไรเป็นสมุฎฐาน
ท่านรู้หรือไม่ว่า   ฤดูที่ท่านอยู่กำลังให้คุณให้โทษกับท่านอย่างไร
ท่านรู้หรือไม่ว่า   อายุของท่านขณะนี้ ต้องปฎิบัติตนอย่างไร
ท่านรู้หรือไม่ว่า   กาลเวลานี้ท่านควรใส่ใจอย่างไรกับสุขภาพของท่าน และ
ท่านรู้หรือไม่ว่า   สถานที่ที่ท่านอยู่ให้คุณหรือให้โทษอย่างไร ท่านรู้หรือไม่ว่า สิ่งเหล่านี้ ได้แก่ อาหาร อิริยบถ ความร้อน ความเย็น อดนอน อดข้าว อดน้ำ กลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ การทำงานเกิดกำลังกาย ความเศร้าโศกเสียใจ โทสะ มีผลต่อความแข็งแรง และอ่อนแอ ของร่างกายจนนำไปสู่การเกิดโรคนั้นเกิดจากการประพฤติของท่านเป็นสำคัญแต่ท่านมักไม่ใส่ใจ เพราะความประมาณและนึกไม่ถึงว่าจะเกิดผลเสียกับสุขภาพของท่านมากเพียงนี้

              เพียงใส่ใจดูแลสุขภาพของท่านด้วยการแพทย์แผนไทย คุณภาพชีวิตของท่านก็จะดีขึ้นเอง บางอาการที่ท่านเป็นไม่จำเป็นต้องรักษา ด้วยเพียงแต่ปรับรูปแบบการใช้ชิวิตแบบง่ายๆ ก็ทำให้ท่านเบาหรือหายจากโรคนั้นได้

             ท่านต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ ถ้าต้องการ เพียงมาเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพแบบแพทย์แผนไทยกับโรงเรียนภัทรเวชสยาม(การแพทย์แผนไทย) แล้วท่านจะรู้ว่าความรู้มิใช่เรื่องยากเกินกว่าที่ท่านจะได้รับและไม่ยากเกินกว่าที่ท่านจะนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีคุณภาพ